kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL

Polecenie DROP INDEX służy do usuwania indeksów z wybranej tabeli. W różnych środowiskach bazodanowych składnia do usunięcia indeksu wygląda trochę inaczej. W tym wpisie pokażę składnię w wybranych środowiskach.

--SQL DROP INDEX składnia dla MySQL

ALTER TABLE nazwa_tabeli DROP INDEX nazwa_indeksu

--SQL DROP INDEX składnia dla SQL SERVER

DROP INDEX nazwa_tabeli.nazwa_indeksu

--SQL DROP INDEX składnia dla ORACLE

DROP INDEX nazwa_indeksu

Database HOTELS_2019v1 downloads Script ZIP
Database Northwind downloads MS GitHub script
Database Pubs downloads MS GitHub script
Database AdventureWorksDW 2008R2 downloads script ZIP | MDF file
Database AdventureWorksDW2012 downloads MDF file
Database AdventureWorksDW2016 downloads script ZIP