kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL

CONSTRAINTS (ograniczenia) to reguły które określają jakie dane mogą się znajdować w tabelach (kolumnach). Część z tych zasad „pilnuje” aby dane wprowadzane do naszej bazy danych były logicznie spójne a część „pilnuje” także żeby działania wykonywane na danych odbywały się zgodnie z tymi zasadami. Z reguły nadajemy je, podczas deklaracji struktury tabel, ale są też sposoby na ich dodanie do już istniejącej struktury (tabeli). Jest kilka takich reguł które krótko opiszę poniżej.

Ogólna składnia CONSTRAINTS

CREATE TABLE nazwa_tabeli
(

nazwa_kolumny typ_danych(rozmiar) nazwa_ograniczenia

)

Przykład zastosowania UNIQUE

CREATE TABLE Pracownicy
(
ID_pracownik int UNIQUE
,Imie varchar(20)
,Nazwisko varchar(50)

)

Database HOTELS_2019v1 downloads Script ZIP
Database Northwind downloads MS GitHub script
Database Pubs downloads MS GitHub script
Database AdventureWorksDW 2008R2 downloads script ZIP | MDF file
Database AdventureWorksDW2012 downloads MDF file
Database AdventureWorksDW2016 downloads script ZIP