kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL

Operatora AND używamy przy złączeniach warunków w klauzuli WHERE. Przy złączeniu warunków operatorem AND wszystkie złączone warunki muszą wystąpić jednocześnie. Operator AND możemy wykorzystywać w połączeniu z innymi operatorami np. OR.

WHERE
warunek1 AND warunek2 AND warunek3

/*
Przykład zastosowania AND (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie produkty (kolumny: Nazwa Produktu , Numer Produktu) których nazwa zaczyna się na ‚A’ i kończy na ‚d’.
*/

SELECT
Name AS [Nazwa Produktu]
,ProductNumber AS [Numer Produktu]
FROM
Production.Product
WHERE
Name LIKE ‚A%’
AND Name LIKE ‚%d’

Database HOTELS_2019v1 downloads Script ZIP
Database Northwind downloads MS GitHub script
Database Pubs downloads MS GitHub script
Database AdventureWorksDW 2008R2 downloads script ZIP | MDF file
Database AdventureWorksDW2012 downloads MDF file
Database AdventureWorksDW2016 downloads script ZIP