kurs programowania c++ c# sql postgresqlC#

Operator inkrementacji.

Inkrementacja (ang. increment – przyrost) to zwiększenie wartości argumentu o jeden. Operator inkrementacji to „++”.

Przykład: powiedzmy, że chcemy zwiększyć wartość zmiennej „a” o wartości 10 o jeden, czyli finalnie nasza zmienna otrzyma wartość 11.

Listing 1

// tworzymy zmienną "a" i przypisujemy jej wartość 10
int  a = 10; 

// zwiększamy jej wartość o 1
a = a + 1 ; 

W powyższym przykładzie widzimy, że zwiększyliśmy wartość zmiennej “a” o 1 ale bez użycia operatora inkrementacji.Poniżej zwiększenie wartości zmiennej „a” przy użyciu operatora inkrementacji.

Listing 2

// tworzymy zmienną "a" i przypisujemy jej wartość 10
int a = 10;

// zwiększamy wartość zmiennej "a" o 1 przy użyciu operatora inkrementacji "++"
a++;

Jeżeli chodzi o pojęcie inkrementacji to wyróżniamy jej dwie postacie pre inkrementacja i post inkrementacja. Już same przedrostki naprowadzają o co chodzi. Otóż pre inkrementacja to operacja powodująca zwiększenie wartości zmiennej przed użyciem zmiennej a post inkrementacja to operacja powodująca zwiększenie wartości zmiennej po jej użyciu, co obrazują poniższe przykłady.

Użycie pre inkrementacji.

Listing 3

// tworzymy zmienną "a" i przypisujemy jej wartość 10
int a = 10;

/* przykład pre inkrementacji czyli najpierw zwiększamy wartość zmiennej (operator inkrementacji znajduje się przed zmienną "a") 
	a później wyświetlamy jej wartość na ekranie */
Colsole.WriteLine(++a);
Console.ReadKey();

Analizując powyższy przykład pre inkrementacji należy zwrócić uwagę że na ekranie pojawi się wartość 11 ponieważ inkrementacja (zwiększenie wartości o 1) nastąpiła przed wyświetleniem wartości zmiennej „a” na ekranie.

Użycie post inkrementacji.

Listing 4

// tworzymy zmienną "a" i przypisujemy jej wartość 10
int a = 10;

/* przykład post inkrementacji, czyli najpierw wyświetlamy wartość zmiennej "a" na ekranie a później zwiększamy jej wartość o 1 operatorem inkrementacji "++" */
Console.WriteLine(a++); 
Console.ReadKey();

Analizując powyższy przykład chciałem zwrócić uwagę na miejsce które wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Zwódźcie uwagę, że mimo wyświetlenia na ekranie wartości 10 po wykonaniu się instrukcji Console.WriteLine(a++); wartość zmiennej „a” będzie równa 11. Dlaczego? Ponieważ operator inkrementacji znajduje się za zmienną „a”, co powoduje zwiększenie wartości tej zmiennej już po wyświetleniu jej wartości pierwotnej na ekranie. Gdybyśmy dodali do naszego kodu kolejne polecenie Console.WriteLine(a); to zobaczylibyśmy na ekranie wartość 11.

Inkrementację możemy wykonać wielokrotnie.