kurs programowania c++ c# sql postgresqlC#

Zmienne domniemane.

Zmienne domniemane to zmienne, przy których nie musimy podawać typu. Chodzi o to, że kompilator sam przyporządkowuje typ do zmiennej w momencie jej inicjalizacji na podstawie danych, jakie chcemy do tej zmiennej przypisać. Deklaracja i inicjalizacja zmiennej musi nastąpić w jednym kroku, bo bez tego kompilator nie będzie mógł określić typu zmiennej. Przy deklaracji zmiennych domniemanych używamy słówka var.

Deklaracja i inicjalizacja zmiennych w sposób standardowy.

Listing 1

int x = 10;
string y = "Ala ma kota";

Poniżej deklaracja i inicjalizacja zmiennych z poprzedniego przykładu w sposób „domniemany”.

Listing 2

x = 10;	// deklaracja i inicjalizacja zmiennej domniemanej
y = "Ala ma kota";  // deklaracja i inicjalizacja zmiennej domnimanej